Bài kiểm tra số 2

Mời các em cùng làm Bài kiểm tra số 2 trong chương trình Đề kiểm tra và đề thi tiếng Anh lớp 5.

Results

Tuyệt vời! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này. Hãy chuyển sang bài tiếp theo nhé.

Oh, no! Kết quả chưa được như mong đời rồi. Bạn thử làm lại nhé.

#1 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#2 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#3 Chọn đáp án đúng: “Alan and his friend …… to Tuan Chau island last week.”

#4 Chọn đáp án đúng: “They travelled to Hanoi ……… bus.”

#5 Chọn đâu đúng dựa trên các từ gợi ý sau: you / the / What’s / matter? / with

#6 Chọn đâu đúng dựa trên các từ gợi ý sau: I / going to / am / tomorrow. / the zoo

#7 Chọn đáp án đúng: “It’s ………… in winter.”

#8 Chọn đáp án đúng: “How ……. is it from here to Hanoi?”

#9 Chọn một từ khác với các từ còn lại.

#10 Câu sau đúng hay sai: “It’s often snowy in Summer.”

finish

Sau khi làm xong, em hãy kéo lên trên để xem các đáp án đúng sai và điểm số của bài kiểm tra này và chuyển sang bài tiếp theo nhé.

Trả lời

Close Menu