Vòng 2 – Bài 1

Mời các em cùng thử sức với Vòng thi số 2 – Bài 1 của chương trình Violympic tiếng Anh lớp 3 – Phần 2.

Results

#1 Chọn đáp án đúng: “………… your name?”

#2 Chọn đáp án đúng: “Is your school white?”

#3 Chọn đáp án đúng: “Who is your …………… ?”

#4 Chọn đáp án đúng: “These ………… his rulers.”

#5 Chọn đáp án đúng: “His father ………. a worker.”

#6 Chọn đáp án đúng: “Good morning, Peter.”

#7 Chọn đáp án đúng: “………. is that? – It is a pen.”

#8 Chọn đáp án đúng: “Nice to meet you.”

#9 Chọn đáp án đúng: “How ……….. you go to school?”

#10 Chọn đáp án đúng: “Her ………. is Kate.”

finish

Mời các em kéo lên đầu trang để xem kết quả. Sau đó cùng chuyển sang vòng thi tiếp theo.

Trả lời

Close Menu