Vòng 2 – Bài 2

Mời các em cùng thử sức với Vòng thi số 2 – Bài 2 của chương trình Violympic tiếng Anh lớp 3 – Phần 2.

Results

#1 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “This is my sc _ _ ol.”

#2 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “I g _ to school by bus.”

#3 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “_ _ _ is she?”

#4 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “_ _ _ _ is her name?”

#5 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “He is my _ _ ther.”

#6 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “How _ _ _ you?”

#7 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “G _ _ dbye, John.”

#8 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “This is a _ _ cycle.”

#9 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “I _ _ ve two pens.”

#10 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau: “We are _ _ _ ends.”

finish

Mời các em kéo lên đầu trang để xem kết quả. Sau đó cùng chuyển sang vòng thi tiếp theo.

Trả lời

Close Menu