Vòng 3 – Bài 2

Mời các em cùng thử sức với Vòng thi số 3 – Bài 2 của chương trình Violympic tiếng Anh lớp 3 – Phần 2.

Results

#1 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: the / Look / black board / at / please.

#2 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: Tom. / Jim / talking / is / with

#3 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: Jack / is / on / sitting / the table.

#4 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: Linda / dancing / is / John. / with

#5 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: cooks / She / well. / very

#6 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: mother / My / in / the kitchen. / is

#7 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: Lien / a book. / reading / is

#8 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: What / today? / day / is / it

#9 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: today? / the / What’s / date

#10 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: you. / for / is / This

finish

Mời các em kéo lên đầu trang để xem kết quả. Sau đó cùng chuyển sang vòng thi tiếp theo.

Trả lời

Close Menu